Misyon ve Hedefler

1. Türkiye’de Teknoloji geliştiricisi Ar-Ge kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, iş birliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında destek vermek,

2. Hatay’da girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve ilaç, aşı, bilişim, medikal, biyomedikal, elektrik-elektronik, savunma sanayi, maden, tarım ve diğer sektörlerin potansiyellerini değerlendirmek bölgenin güç çeşitliliğini öne çıkaracak yeni projeler ile bölgesel gelişmeyi hedeflemek ve ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi olmak,

3. Girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek,

4. Seçilmiş sektörlerde küresel ölçekte rekabet edebilir nitelikteki şirketler yaratmak, Öncelikli sektörlerden yeteri başvuru alınamaması halinde medikal, biyomedikal, tıp teknolojileri ve ilaç, aşı gibi doğal hammadde kaynaklarından yüksek katma değerli ürünler üretilen alanlarda verimliliği arttırmaya yönelik yöntem, teknik, teknoloji ve ürünlerin geliştirilmesini ve bunların uygulanmasını sağlamak

5. Ar-Ge yeteneği ve geleneğine sahip ulusal ve uluslararası şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli teknolojik alt yapıyı temin etmek,

6. Yerel, ulusal ve uluslararası stratejik iş birlikleri ve Üniversite-sanayi iş birliğinde sistematik ve doğru yöntemlerle mevcut zenginlik ve birikimi kullanılabilir hale getirmek, teknoloji transferine uygun ortam oluşturmak,

7. İşleyişi ve yönetimi bakımından her yönüyle hesap verebilir ve izlenebilir olmak,

8. Kümelenme odaklı bir yapı ile bölgenin potansiyeli dikkate alınarak, güçlü yanlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda yüksek katma değerli ürünler geliştirmek,

9. Bölge şirketlerinin kendi aralarında ve küme grupları/oluşumları arasında sinerji yaratmak.